REKRUTACJA 2022/2023

ROZPOCZYNANY ZAPISY DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2022/2023. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI PONIŻEJ ORAZ O POBRANIE DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO ZAPISU DZIECKA DO NASZEJ SZKOŁY.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I SKŁADANIA DOKUMENTÓW - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I SKŁADANIA DOKUMENTÓW – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie

rok szkolny 2023/2024

21 marca 2023r. –

14 kwietnia 2023r.

Zapisy dzieci w wieku 3, 4, 5 lat – grupy młodsze oraz dzieci w wieku 6 lat, które mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

17 kwietnia 2023r.

Opublikowanie komunikatu o wolnych miejscach w oddziale przedszkolnym 

17 kwietnia 2023r.

19 maja 2023r.

Rekrutacja na wolne miejsca 

12 czerwca 2023r.

Publikacja listy przyjętych dzieci do oddziałów przedszkolnych

 

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenie powyższej rekrutacji są dostępne na stronie internetowej szkoły (KLIK) oraz u dyrektora szkoły.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I SKŁADANIA DOKUMENTÓW - KLASA I

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I SKŁADANIA DOKUMENTÓW – KLASA I
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie

Rok szkolny 2023/2024

NAZWA ETAPU

DATA ROZPOCZĘCIA

DATA ZAKOŃCZENIA

Rekrutacja dla dzieci z obwodu szkoły 21 marca 2023r. 14 kwietnia 2023r.
Publikacja komunikatu o wolnych miejscach w klasie I 17 kwietnia 2023r.

Rekrutacja na wolne miejsca w klasie I 17 kwietnia 2023r.      19 maja 2023r.
Publikacja listy przyjętych uczniów do klasy I 12 czerwca 2023r.  

 

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenie powyższej rekrutacji są dostępne na stronie internetowej szkoły (KLIK) oraz w gabinecie Dyrektora szkoły.

KRYTERIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Zarządzenie nr 3/2022

Organu Prowadzącego Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie

z dnia 14.03.2022 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych i klasy I w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku –– Prawo oświatowe zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustalam kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023.

§ 2.

Kryteria, o których mowa w § 1. stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi szkoły.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023.

Organ Prowadzący

Publicznej Szkoły Podstawowej

w Nowym Skoszynie

mgr Beata Wiącek

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 3/2022 z dnia 14 marca 2022r.

Organu Prowadzącego Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klasy I

w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie

rok szkolny 2022/2023

Nabór do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie.

Do publicznego oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Waśniów, w tym dzieci z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane  kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dany oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, będą brane pod uwagę kryteria ustalone przez Organ Prowadzący Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie ( zarządzenie nr 3/2022 z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie):

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

1.

oboje rodziców kandydata:

a) jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania,

b) wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,

c) uczy się w trybie dziennym,

d) prowadzi gospodarstwo rolne ,

e) prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą

4

zaświadczenia/e od pracodawców o zatrudnieniu rodzica/ów lub wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, zaświadczenia/e ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę rodzica/ów w trybie dziennym, oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone w trybie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, aktualny odpis wpisu do CEIDG

2.

jeden z rodziców kandydata:

a) jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania,

b) wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,

c) uczy się w trybie dziennym,

d) prowadzi gospodarstwo rolne,

e) prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą

2

zaświadczenie od pracodawców o zatrudnieniu rodzica lub wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę rodzica w trybie dziennym, oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone
w trybie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, aktualny odpis wpisu do CEIDG

3.

złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata w terminie 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego

1

informacja o terminie i miejscu złożonej deklaracji

Nabór do pierwszej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie na rok szkolny 2022/2023.

 Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów), w tym uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku nauki.

Zgodnie z  ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 Kryteria rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę następujące kryteria (zarządzenie nr 3/2022 Organu Prowadzącego Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie):

:

a) rodzeństwo dziecka uczęszcza do Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie – 4 pkt

b) niepełnosprawność dziecka – 2 pkt

c) droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej – 1 pkt

d) dziecko z gminy Waśniów – 1 pkt

e) rodzic dziecka pracuje na terenie gminy Waśniów – 1 pkt

f)  dziecko uczęszczało do przedszkola w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie – 1 pkt.

Organ Prowadzący

Publicznej Szkoły Podstawowej

w Nowym Skoszynie

mgr Beata Wiącek

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 2/2023
z dnia 15.03.2023r.

w sprawie Regulaminu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

 

Regulamin rekrutacji dzieci

do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie

na rok szkolny 2023/2024.

Tok postępowania rekrutacyjnego

1. Przebieg rekrutacji dzieci do oddziału  przedszkolnego obejmuje:

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego: strona internetowa szkoły, pisemne powiadomienia.

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej.

Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.

Określenie liczby miejsc organizacyjnych w oddziale  przedszkolnym.

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.

Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego.

2. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego


1.  Do Oddziału  Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 7 lat zamieszkałe na terenie Gminy Waśniów, w tym dzieci z Ukrainy.

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe.

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Liczba oddziałów określona w Projekcie Organizacyjnym jest liczbą maksymalną i w przypadku zgłoszenia do oddziału przedszkolnego mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

3. Podstawowa rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się raz w roku:

a) rodzice składają „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie” (załącznik nr 1) w dniach: od 21.03 do 14.04.2023r

b) opublikowanie komunikatu o wolnych miejscach w oddziałach przedszkolnych: 17.04.2023r.

c) rekrutacja na wolne miejsca: od 17.04.2023r. do 19.05.2023r.

d) publikacja list przyjętych dzieci do oddziałów przedszkolnych: 12.06.2023r.
e) o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły , w oparciu o liczbę miejsc organizacyjnych. Komisja, uwzględniając zasady określone w niniejszym Regulaminie oraz w statucie oddziału przedszkolnego, przyjmuje dzieci – w miarę istniejących miejsc;

f) listy dzieci przyjętych do przedszkola wywieszane będą 12 czerwca 2023r.

Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do przedszkola:

Kryteria na podstawie art.131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe.

Wielodzietność rodziny

Niepełnosprawność kandydata

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dzieci z Ukrainy przyjmowani są do szkoły w ciągu całego roku szkolnego.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dany oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, będą brane pod uwagę kryteria ustalone przez Organ Prowadzący Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie (zarządzenie nr 1/2023 z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie):

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

1.

oboje rodziców  kandydata:

a) jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania,

b) wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,

c) uczy się w trybie dziennym,

d) prowadzi gospodarstwo rolne ,

e) prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą

 

4

zaświadczenia/e od pracodawców o zatrudnieniu rodzica/ów lub wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, zaświadczenia/e ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę rodzica/ów w trybie dziennym, oświadczenie o prowadzeniu  gospodarstwa rolnego poświadczone w trybie ustawy o kształtowaniu  ustroju rolnego,  aktualny odpis wpisu  do CEIDG

2.

jeden z rodziców kandydata:

a) jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania,

b) wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,

c) uczy się w trybie dziennym,

d) prowadzi gospodarstwo rolne,

e) prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą

2

zaświadczenie od pracodawców o zatrudnieniu rodzica lub wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę rodzica w trybie dziennym, oświadczenie o prowadzeniu  gospodarstwa rolnego poświadczone
w trybie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,  aktualny  odpis wpisu do CEIDG

3.

złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym  przedszkolu przez rodzeństwo kandydata w terminie 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego

1

informacja o terminie i miejscu złożonej deklaracji

 

6.    W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do oddziału przedszkolnego dzieci jest mniejsza od liczby miejsc dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji rekrutacyjnej.

III. Skład Komisji Rekrutacyjnej

1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

a) Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie – przewodniczący komisji

b) przedstawiciel Rady Rodziców

c) przedstawiciel Rady Pedagogicznej;

2. W pracach Komisji Rekrutacyjnej mogą brać udział przedstawiciele  organu sprawującego nadzór pedagogiczny na prawach obserwatora.

IV. Dokumenty dotyczące rekrutacji

Dokumenty składane przez rodziców do oddziału przedszkolnego to:
a) wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
b)  inne dokumenty dołączane w miarę potrzeb.

2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej to:

a) imienne wykazy zgłoszonych dzieci;

b) wnioski o przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz inne dokumenty złożone przez rodziców;

c) arkusz organizacyjny szkoły.

3. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia.

V. Zadania dyrektora szkoły

1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Rekrutacyjnej:

a) wywieszenie ogłoszenia o terminach rekrutacji i niniejszego Regulaminu;
b) wyjaśnianie rodzicom zasad określonych w niniejszym Regulaminie;
c) wydawanie i przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego” oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców;
d) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

datę urodzenia dziecka,
– miejsce zamieszkania dziecka,

miejsce zamieszkania rodzica
– wymogi dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu,
– pracę rodziców, telefony kontaktowe,
– czytelność zapisów i pieczęci w Karcie zgłoszenia i innych dokumentach.

2. Uczestniczenie w pracach Komisji Rekrutacyjnej.

3. Wywieszanie list dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego.
VI. Przepisy końcowe

1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy, lecz liczba ta nie może być większa niż 25 dzieci.

2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora, w miarę wolnych miejsc .

 

                                                                                                 Dyrektor szkoły

                                                                                                  mgr Beata Wiącek

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2023r.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM SKOSZYNIE

 

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 3/2023
z dnia 15.03.2023r.

w sprawie Regulaminu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klasy I

Regulamin rekrutacji uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej

Nowym Skoszynie

na rok szkolny 2023/2024

Przepisy wstępne

Zasady rekrutacji  dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku  – Prawo oświatowe;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw ( Dz.U. z 2020r. poz. 1283).

Do szkoły podstawowej dzieci zapisywane są na ośmioletni cykl kształcenia.

§ 1.

Obowiązek szkolny

 

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Na wniosek rodziców  naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Dyrektor publicznej szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców odracza spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok.

Do wniosku, o którym mowa w pkt. 3 dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 – Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą ( art. 37 – Prawo oświatowe) , jeżeli rodzice (opiekunowie prawni) dziecka złożą  wniosek o wydanie takiego zezwolenia, dołączając:

a) opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,

b) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej, obowiązującej na danym etapie kształcenia,

c) zobowiązanie rodziców (opiekunów prawnych) do przystępowania przez dziecko w każdym roku szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

§ 2.

Rekrutacja  uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły

 

Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, tj. obejmującym następujące miejscowości: NOWY SKOSZYN, SARNIA ZWOLA, GRZEGORZOWICE, WRONÓW od nr 1 do 13 oraz dzieci z Ukrainy, którym ustalenie klasy odbywa się na podstawie oświadczenia rodzica o sumie ukończonych lat nauki za granicą. Przyjmowanie uczniów z Ukrainy odbywa się w ciągu całego roku szkolnego.

Rodzice (opiekunowie prawni) zgłaszają dziecko do szkoły wypełniając kartę zgłoszenia (załącznik nr 1).

Karty zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.pspnowyskoszyn.plu dyrektor szkoły.

Kartę zgłoszenia dziecka należy złożyć u dyrektora.

§ 3.

Rekrutacja  uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Rodzice dziecka mieszkającego poza obwodem  składają kartę zgłoszenia (załącznik nr 1), będącą podstawą wszczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Wzór karty  można pobrać ze strony internetowej szkoły, u dyrektora szkoły lub u wychowawczyni oddziału przedszkolnego.

Kartę zgłoszenia  składa się do dyrektora szkoły.

Karta  o przyjęcie do szkoły może być złożona do nie więcej niż trzech placówek.

§ 4.

Terminy związane z rekrutacją

Rekrutacja dzieci z obwodu szkoły w terminie: 21.03.2023r. – 14.04.2023r.

Publikacja komunikatu o wolnych miejscach w klasie I na stronie internetowej szkoły i tablicy informacyjnej w holu głównym: 17.04.2023r.

Składanie przez rodziców (opiekunów prawnych)  wniosków do rekrutacji   na wolne miejsca oraz dokumentów wymaganych do przyjęcia następuje w terminie  17.04.2023 r. – 19.05.2023r.

Podanie do publicznej wiadomości list uczniów przyjętych do klasy I – 12 czerwca 2023r.

W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do klasy I dzieci jest mniejsza od liczby miejsc dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji rekrutacyjnej.

§ 5.

Postępowanie rekrutacyjne

 

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria:

a) rodzeństwo dziecka uczęszcza do Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie – 4 pkt

b) niepełnosprawność dziecka – 2 pkt

c) droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej – 1 pkt

d) dziecko z gminy Waśniów – 1 pkt

e) rodzic dziecka pracuje na terenie gminy Waśniów – 1 pkt

f) dziecko uczęszczało do przedszkola w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie – 1 pkt.

Kandydaci przyjmowani są do szkoły zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych,
c) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc.

Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

Dzień podania do publicznej wiadomości list jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 12. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

§ 6.

Postępowanie uzupełniające

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. W postępowaniu uzupełniającym dzieci przyjmowane są w kolejności zgłoszeń.

§ 7.

Przepisy końcowe

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

O przyjęciu dziecka do szkoły dziecka w czasie trwania roku szkolnego decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu.

Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, decyzję podejmuje Organ Prowadzący/Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie.

Powyższe przepisy stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły.

 

                                                                                                                                                    Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                 mgr Beata Wiącek

Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 marca 2022r.

 

SPEŁNIANIE OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO POZA SZKOŁĄ

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Nowym Skoszynie

27-425 Waśniów,

Nowy Skoszyn 130

tel. 41 33 42 845

SZYBKI KONTAKT

3 + 12 =