COVID - 19

WAŻNE!!!

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie!

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID – 19 wymusiło po raz kolejny zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w klasach IV-VIII w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Zajęcia są realizowane zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

Nauczyciele pracują ze szkoły.

Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez:

– e-dziennik

– aplikację ZOOM,

– Skype,

– Messenger.

Każdy uczeń otrzyma hasło dostępu do „wirtualnej klasy”, za pomocą którego będzie otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz brał udział w lekcjach prowadzonych on-line.

Rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line jest potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach.

Wszelkie prace wykonywane przez ucznia odsyłane są taką samą drogą elektroniczną i podlegają ocenianiu.

Dyrektor szkoły informuje, że w celu realizacji obowiązków wynikających z § 2 ust. 1 Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 12 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389 uwzględnione zmiany: Dz. U. z 2020r. poz. 1830,1859,1870), na indywidualne konto ucznia w dzienniku elektronicznym zostaną na bieżąco przekazywane informacje niezbędne do realizacji nauki zdalnej.

Kontakt z dyrektorem szkoły Beatą Wiącek: nr tel.: 691 284 759.

Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie został przekazany poprzez e-dziennik.

Zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Służymy Państwu pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

mgr Beata Wiącek

COVID-19

Do szkoły przychodzą tylko pracownicy, uczniowie i rodzice bez objawów koronawirusa.

Do szkoły może przyjść jeden opiekun z jednym dzieckiem. Opiekunów prosimy o zasłanianie ust i nosa.

Pamiętajmy o obowiązkowej dezynfekcji rąk i zachowywaniu bezpiecznej odległości, min. 1,5 m.

WAŻNE –> PRZECZYTAJ –>

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Nowym Skoszynie

27-425 Waśniów,

Nowy Skoszyn 130

tel. 41 33 42 845

SZYBKI KONTAKT

11 + 15 =