ZARZĄDZENIE NR 6/2017

z dnia 20.09.2017 r.

DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM SKOSZYNIE

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2017/2018

 

Na podstawie: § 5 ust. 1-3 i  ust. 5, § 6  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

11 sierpnia  2017 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1603) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców ustalam się co następuje:

§1

Ustalam w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

02,03 listopada 2017 r.

22 grudnia 2017r.

30 kwietnia 2018r.

01, 04 maja 2018r.

2 dni  w zależności od złych warunków pogodowych oraz potrzeb środowiska lokalnego.

 

W dziennikach w tych dniach wpisujemy: dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§2

Podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów, dlatego zobowiązuję wychowawców klas do rozeznania potrzeb i zebrania informacji od rodziców uczniów potrzebujących opieki oraz przekazania tych informacji dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 dni robocze przed danym dniem wolnym.

§3

Zobowiązuję wychowawców klas do zapoznania uczniów i rodziców z treścią niniejszego zarządzenia – niezwłocznie.

§4

Zobowiązuję rodziców uczniów potrzebujących opieki podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych do przekazania tych informacji wychowawcy klasy, nie później niż na 3 dni robocze przed danym dniem wolnym, w sposób uzgodniony z wychowawcą.

§5

Informuję, że dni wolne od zajęć dydaktycznych wymienione w ust. 1, nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.